1. Verkoper en toepassingsgebied

1.1       iCelebrate BV (hierna: Studio Lala) is ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) onder het nummer 0776.427.194. Het BTW nummer van Studio Lala is BE.0776.427.194 (‘Verkoper’). Het uitbatingsadres van Studio Lala is gelegen te 3500 Hasselt, Ekkelgaarden 6D2. Studio Lala is telefonisch te bereiken op het nummer +32(0)473 407 191 en op het e-mailadres:  info@studiolala.be. De website van Studio Lala is: www.studiolala.be.

1.2       De elektronische webwinkel van Studio Lala biedt haar klanten de mogelijkheid om producten online aan te kopen. De klant aanvaardt dat deze Algemene Voorwaarden, met uitsluiting van de eventuele eigen algemene voorwaarden van de klant, van toepassing zijn op alle artikelen uit het online assortiment en elke aankoop die de klant online plaatst bij Studio Lala. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld.

1.3       Iedere gebruiker die een aankoop wenst te verrichten bevestigt dat hij een natuurlijk persoon is en handelingsbevoegd is. Een gebruiker die krachtens het bepaalde in artikel 1123 en volgende van het Burgerlijk Wetboek onbekwaam is verklaard, mag onder geen beding aankopen verrichten op de Site.

2. Prijzen

2.1       Alle vermelde prijzen zijn steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen. Indien vervoers-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

2.2       De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen of artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

3. Levering

3.1       De leverings- en/of uitvoeringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend voor Studio Lala. Producten worden enkel geleverd in de landen waarvoor de website de levering toestaat. Foutief doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de klant en kunnen aanleiding geven tot extra kosten. Vertraging in de levering en/of uitvoering kan nooit aanleiding geven tot boete, schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of weigering om het product in ontvangst te nemen.

3.2       Studio Lala heeft het recht om gedeeltelijke leveringen uit te voeren.

4. Bestelling en betaling

4.1       Indien de klant een product online aankoopt, komt de aankoop tot stand op het moment dat de klant zijn bestelling heeft ingevoerd door op de ‘bestelbutton’ te klikken. Nadien ontvangt de klant per e-mail een bevestiging van Studio Lala. De artikelen worden geleverd op de locatie die door de klant gekozen werd en die in de bevestigingsmail wordt weergegeven.

4.2.     De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

- via kredietkaart

- via bankkaart

- via overschrijving

5. Overmacht

5.1       Indien Studio Lala de bestelling niet kan uitvoeren wegens overmacht, waaronder begrepen wordt ongevallen, ziekte, brand, oorlog, stakingen, lock-outs, opstanden, vertragingen bij leveranciers, gebrek aan vervoermateriaal, enz., heeft Studio Lala het recht aan de overeenkomst een einde te stellen zonder enige verdere schadeloosstelling aan de klant.

6. Klachten en garantie

6.1       Alle klachten in verband met de geleverde producten moeten, op straffe van verval, schriftelijk gemeld worden door middel van een aangetekend schrijven. Onzichtbare gebreken dienen, op straffe van verval, schriftelijk gemeld te worden binnen de 8 kalenderdagen na de ontdekking ervan. Elk gebrek dat niet tijdig is gemeld, doet elk recht op herstelling of vervanging vervallen.

6.2       Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument een aantal wettelijke rechten. De wettelijke garantietermijn van twee jaar is onverkort geldig vanaf de datum van levering.

Gebreken die veroorzaakt worden door ongelukken, nalatigheid of verkeerd gebruik (door de gebruiker zelf of door derden), vallen niet onder de garantie.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant bij gebreken vooraf contact op te nemen met Studio Lala waarna de klant het artikel (met aankoopbewijs) dient te bezorgen aan Studio Lala.

Studio Lala zal vervolgens contact opnemen met de leverancier van de producten, die beslist of er al dan niet een gebrek bestaat aan de producten dat binnen de garantie valt. Als dit niet het geval is, zullen de producten worden terugbezorgd aan de gebruiker.

6.3       De kleuren van de geprinte pakketten en de producten van Studio Lala kunnen afwijken van de kleuren die op het beeldscherm van de klant zichtbaar zijn. Dit is een gevolg van de instellingen van het beeldscherm van de klant, de gebruikte inkt en printer en de reflectie van lichtstraling die anders is op een beeldscherm dan bij natuurlijke lichtinval op een print. Deze kleurafwijkingen zijn dus onoverkomelijk en Studio Lala kan er niet voor aansprakelijk gesteld worden.

7. Verzakingsrecht en retourbeleid

7.1       De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen.

In het kader van de verkoop op afstand aan consumenten die binnen het toepassingsgebied vallen van de Wet van 6 april 2010 heeft de consument het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de veertien kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering.

Ingeval de consument zich op deze mogelijkheid beroept, moet hij de goederen en de verpakking op eigen risico en kosten, in originele, onbeschadigde en ongebruikte staat terugsturen naar Studio Lala, 3500 Hasselt, Ekkelgaarden 6D2, België.

Enkel artikelen die zich in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en de factuur of het aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Zullen in geen geval worden teruggenomen:

- verkeerd gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen

- licht versleten artikelen

- geheel of gedeeltelijk versleten artikelen

- artikelen waarvan de verpakking (of een deel ervan) geopend werd

- artikelen die op maat van de klant zijn gemaakt

- artikelen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden

7.2       Studio Lala behoudt zich het recht voor retourzendingen te weigeren bij het vermoeden dat de artikelen reeds zijn gebruikt of bij vermoeden van schade aangebracht door schuld anders dan de verkoper of de leverancier van het artikel.

8. Eigendomsvoorbehoud

8.1       De klant wordt pas eigenaar van de geleverde goederen na de volledige betaling. Studio Lala behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor de onbetaalde leveringen terug te eisen, waar zij zich ook mogen bevinden, zonder enig verhaal of verzet van de klant en dit op kosten van de klant.

8.2       Niettegenstaande het voorziene eigendomsbehoud, gaat het risico voor verlies of beschadiging met betrekking tot de goederen over op de klant op het ogenblik van de levering.

9. Privacy

9.1         Door een bestelling te plaatsen via de website van Studio Lala, staat de klant uitdrukkelijk toe dat kan worden overgegaan tot de verwerking en het gebruik van zijn persoonsgegevens voor doeleinden zoals de administratie van het klantenbestand, het beheer van de bestellingen, leveringen en facturen, het opvolgen van de solvabiliteit, marketing en reclame. De verwerking voor marketingdoeleinden en de geïndividualiseerde reclame gebeurt enkel indien de klant zich hiertoe uitdrukkelijk akkoord heeft verklaard tijdens het aankoopproces. Studio Lala zal de gegevens niet mogen overmaken aan derden. De klant heeft ten allen tijde het recht om zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking van de gegevens voor directe marketing doeleinden. 

Studio Lala is verantwoordelijk voor de verwerking van deze gegevens.

De verwerking van deze gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van deze overeenkomst en zal niet voor andere doeleinden worden aangewend. 

9.2         In bepaalde omstandigheden is Studio Lala verplicht om de persoonsgegevens van de klant door te geven. Dit komt voor indien de wet, de regelgeving of een juridische procedure Studio Lala hiertoe verplicht of wanneer zij hiertoe verzocht wordt door overheidsinstanties in het kader van acties ter handhaving van de wet of indien Studio Lala van mening is dat het noodzakelijk is om deze persoonsgegevens van de klant door te geven om schade of financiële verliezen te voorkomen, en dit in het kader van een onderzoek naar fraude of andere illegale activiteiten. 

9.3         Indien Studio Lala alle of een deel van haar activiteiten of activa verkoopt of overdraagt, behoudt zij zich het recht voor om ook alle persoonsgegevens van de klant over te dragen. In dat geval zal Studio Lala de nodig inspanningen leveren om de klant hiervan in kennis te stellen en ervoor te zorgen dat degene die de persoonsgegevens verkrijgt, deze ook gebruikt in overeenstemming met dit artikel. In dit geval dient de klant zich voor verdere vragen te richten tot de verkrijger van de persoonsgegevens. 

9.4         De klant heeft het recht om zijn/haar gegevens op elk moment in te kijken en deze desgevallend te corrigeren. 

9.5         Studio Lala draagt zorg voor een gepast administratief, technisch en fysiek veiligheidsbeleid, waarbij de persoonsgegevens van de klant worden beschermd tegen toevallige, onwettige of ongeoorloofde vernietiging, verlies, wijziging, toegang, onthulling of gebruik.

10. Varia

10.1       Deze voorwaarden worden aangevuld door de algemene verkoopsvoorwaarden van Studio Lala. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige voorwaarden.

Studio Lala kan deze voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe voorwaarden.

Deze voorwaarden doen geen enkele afbreuk aan de uitoefening door Studio Lala van alle andere haar toekomende wettelijke of contractuele rechten.

10.2       Een eventueel in gebreke blijven van Studio Lala om de uitvoering te eisen van de bepalingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden, zal geen afstand van of verzaking aan de toepassing van deze of enigerlei andere bepaling kunnen impliceren.

10.3       De ongeldigheid van één of meerdere bepalingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden doet geen afbreuk aan de toepassing van de andere bepalingen. 

10.4       In de relatie tussen Studio Lala en de klant is enkel het Belgische recht van toepassing. Elk geschil zal door Studio Lala worden voorgelegd aan de rechtbanken van het arrondissement Limburg onverminderd het recht voor Studio Lala om gerechtelijke stappen te ondernemen voor de rechtbanken van het rechtsgebied van de klant.

Nieuwe account registreren

Heb je al een account?
Log anders in Stel je wachtwoord opnieuw in Wachtwoord opnieuw instellen