Wedstrijdreglement Instagram

 

1. INLEIDING

 

1.1 Algemeen reglement geldig voor wedstrijden gecommuniceerd op het Studio Lala Instagram kanaal: www.instagram.com/studio_lala

 1.2 Deze wedstrijd wordt georganiseerd door Studio Lala, Casterstraat 90, 3500 Hasselt; hierna genoemd Studio Lala of wedstrijdorganisator. Dit wedstrijdreglement bevat de voorwaarden en regels die van toepassing zijn voor de deelnemers aan alle wedstrijden die Studio Lala organiseert via haar Instagram kanaal. 

1.3 Als er bij een wedstrijd specifieke voorwaarden van toepassing zijn, dan wordt er bijkomend een bijzonder wedstrijdreglement opgemaakt voor die wedstrijd. De bepalingen van dat bijzonder wedstrijdreglement hebben voorrang op andersluidende voorwaarden of regels in het algemene wedstrijdreglement. Indien de regels niet andersluidend zijn, worden beide reglementen samen gelezen.

 

2. DEELNEMINGSVOORWAARDEN

 

2.1 In principe kan elke persoon ouder dan 18 jaar en officieel gevestigd in België, deelnemen aan een (online) wedstrijd van Studio Lala, met uitzondering van medewerkers.

2.2 Minderjarigen mogen evenwel slechts deelnemen aan een online wedstrijd, als zij de uitdrukkelijke toestemming hebben van 1 van hun ouders of voogd. Als een minderjarige deelneemt aan een wedstrijd gaat Studio Lala ervan uit dat hij/zij toestemming heeft van zijn/haar ouders/voogd. Als de minderjarige deze toestemming niet kan voorleggen, kan hem of haar op elk ogenblik verdere deelname aan de wedstrijd worden ontzegd, of kan zijn/haar recht op een prijs worden afgenomen.

2.3 Een deelname is pas geldig wanneer er voldaan wordt aan de voorwaarden vermeld in de respectievelijke Instagram post.

2.4 Onvolledige of niet correct geregistreerde deelnames worden als ongeldig beschouwd. Een deelnemer die meerdere deelnames indient of die het wedstrijdreglement niet naleeft, wordt gediskwalificeerd.

 

3. WEDSTRIJDVERLOOP

 

3.1 De actie die moet ondernomen worden om deel te nemen aan de wedstrijd wordt steeds duidelijk vermeld in de respectievelijke Instagram posts terug te vinden via: www.instagram.com/studio_lala

3.2 De winnaar wordt bepaald door een onafhankelijke jury bestaande uit 2 leden van het Social Media team van Studio Lala.

3.3 Elke winnaar wordt persoonlijk gecontacteerd via direct message binnen het Instagram platform. Studio Lala zal in hetzelfde bericht vragen om de adresgegevens door te sturen. Indien de winnaar deze gegevens niet doorstuurt binnen de 7 werkdagen wordt een andere winnaar aangeduid.

3.4 Over de uitslag van de wedstrijd wordt niet gecorrespondeerd. Maximum 1 deelname per klant. Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of tegoedbonnen in eender welke vorm.

 

4. PRIJZEN

 

4.1 Indien winaars geen geldige contactgegevens opgeven, staat het de wedstrijdorganisator vrij een nieuwe winnaar aan te duiden.

4.2 De wedstrijdorganisator kan op elk ogenblik om productionele of inhoudelijke redenen, of omwille van veiligheidsoverwegingen of andere redenen van overmacht, een wedstrijdproduct annuleren of wijzigen.

4.3 De prijzen zijn onder geen beding in speciën uitkeerbaar noch omruilbaar voor een andere prijs en geven geen recht op een waardebon of korting. De prijzen zijn niet overdraagbaar aan derden.

4.4 Indien de prijs het toegangsrecht inhoudt om deel te nemen aan een bepaalde activiteit (zoals een evenement, geleid bezoek,...) dan behelst de prijs ook enkel en alleen dat toegangsrecht, tenzij anders vermeld. Het is de organisator van die activiteit die alle voorwaarden bepaalt. (bv. Aanwezig zijn op een bepaald uur of een bepaalde plaats, het toegangsrecht beperken in de tijd of leeftijdsvoorwaarden stellen.)

4.5 Indien de prijs een geschenkbon betreft, dan kan de geldigheid daarvan beperkt zijn in de tijd.

 

5. AANSPRAKELIJKHEID

 

5.1 Door deel te nemen aan deze wedstrijd verklaart de deelnemer zich akkoord met de volledige inhoud van huidig reglement en de wijze van kennisgeving. Uitslagen en beslissingen van de organisatoren kunnen niet worden aangevochten, om welke reden ook.

5.2 Klachten omtrent de wijze waarop deze wedstrijd plaatsvindt, kunnen schriftelijk bezorgd worden aan Studio Lala, Casterstraat 90, 3500 Hasselt, met duidelijke vermelding van de titel van de desbetreffende wedstrijd.

5.3 De organisator kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen, kosten en rechtstreekse of onrechtstreekse schade, van welke aard ook, die een gevolg zouden zijn van de deelname aan de wedstrijd en de toekenning van de prijzen.

5.4 Studio Lala is niet verantwoordelijk voor wijzigingen aan of annulatie van deze wedstrijd tengevolge van overmacht, fraude, onwettigheid van de actie of diefstal.

5.5 Studio Lala is niet verantwoordelijk voor het niet kunnen bezorgen van een prijs wanneer de deelnemer onvoldoende, onvolledige of foute contactgegevens opgaf bij zijn deelname.

5.6 Indien Studio Lala genoodzaakt is een wedstrijd uit te stellen, in te korten of in te trekken, het wedstrijdreglement te wijzigen of de wedstrijdformule aan te passen, kan Studio Lala hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.

 

6. PERSOONLIJKE GEGEVENS

 

De persoonlijke gegevens van de deelnemers kunnen in de bestanden van Studio Lala opgeslagen worden en gebruikt worden voor commerciële doeleinden. Elke deelnemer heeft het recht deze gegevens op te vragen voor inzage ter controle, of om deze te laten verwijderen uit de bestanden van de wedstrijdorganisator. De persoonlijke gegevens zijn verplicht mee te delen voor de logistieke afhandeling van de wedstrijd. Ander gebruik van deze persoonlijke gegevens wordt beschreven in de privacy policy.

 

7. MEDE-ORGANISATOREN

 

Indien een wedstrijd samen met een of meerdere partijen wordt georganiseerd, dienen de bepalingen van dit reglement waarin sprake is van Studio Lala te worden gelezen als verwijzend naar zowel Studio Lala als de mede-organisator(en).

 

Informatie over online geschillen:

De Europese Commissie biedt consumenten de mogelijkheid om online geschillen op te lossen volgens Art. 14 paragraaf 1 van de ODR (platform voor geschillen). Het platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr) dient als site waar consumenten buiten de rechtszaal geschillen voor online aankopen kunnen oplossen.

Nieuwe account registreren

Heb je al een account?
Log anders in Stel je wachtwoord opnieuw in Wachtwoord opnieuw instellen